Mediacje

Skorzystanie z mediacji w sporze to możliwość kontroli oraz podejmowania samodzielnych, autonomicznych decyzji w odniesieniu do swojego życia czy biznesu.
Każda forma negocjacji, rozmów, mediacji prowadzona przed rozpoczęciem sporu sądowego lub w jego trakcie, daje stronom konfliktu możliwość wpływu na rozstrzygnięcie. Nie skorzystanie z tej opcji „skazuje” strony na wykonanie czy poddanie się decyzji i osądowi wymiaru sprawiedliwości. 

DLACZEGO MEDIACJE ?

Za pomocą mediacji można rozwiązać  wszystkie konflikty osobiste czyli cywilne. 

Do najczęstszych spotkań na drodze mediacji dochodzi w związku z rozwodem i tu ustalany jest: sposób orzeczenia rozwodu, alimenty, kontakty z małoletnimi dziećmi ale również podział majątku dorobkowego. Na drodze mediacji rozstrzygną Państwo sprawy spadkowe, roszczenia wynikłe z wykonywania usług, bankowe, czy handlowe.

Co ważne jest to proces o wiele krótszy od sądowego, tańszy i mniej stresujący.
Sąd najczęściej na jednej rozprawie zatwierdza zawartą ugodę mediacyjną, często na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron.

KIEDY MEDIACJE ?

To od stron  zależy czy i kiedy przystąpią do procesu mediacyjnego, ponieważ główną zasadą jest dobrowolność.

    • Pierwsza możliwość pojawia się wraz z zaistnieniem sporu, czy sytuacji trudnej np: decyzja o rozwodzie, zmianie alimentów, różnica w ocenie wykonanej usługi.
    • Zamiast wnieść pozew/wniosek do sądu  należy udać się do mediatora  i na podstawie Umowy o Przeprowadzenie Mediacji  z fachową pomocą uzgodnić zadowalające obie strony rozstrzygniecie.
    • Również na każdym etapie już rozpoczętej sprawy sądowej można wnioskować, (lub proponuje to  sam sąd) o udział w mediacji ze skierowania sądowego.